Obszary prawa:research paper essays

Prawo administracyjne i podatkowe

 • przygotowywanie interpretacji, wyjaśnień, analiz, opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego
 • zastępstwo przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji podatkowych a także wniosków o interpretacje podatkowe
 • składanie wniosków, zgłoszeń, uzyskiwanie http://theessayclub.com/ pozwoleń, odwołania od decyzji
 • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym.

Prawo gospodarcze i Prawo handlowe

 • udzielanie pomocy przy rozpoczęciu działalności gospodarczej osób fizycznych
 • rejestracja w Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskiwanie zezwoleń i koncesji w związku z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
 • uczestnictwo przy zawieraniu, rokowaniach i negocjacjach obejmujących zawarcie lub zmianę umowy bądź ugody
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
 • stała lub jednorazowa obsługa podmiotów gospodarczych.


Prawo cywilne i Prawo rodzinne

 • prowadzenie spraw dot. prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego w tym o rozwód, separację, alimenty, dot. władzy rodzicielskiej
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań w tym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, zapłatę, z tytułu rękojmi i gwarancji
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa chiefessays.net spadkowego oraz dotyczących podziału majątku.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • obsługa prawna pracodawców w zakresie przepisów kodeksu pracy oraz aktów okołokodeksowych
 • sprawy w zakresu zakazu konkurencji
 • udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą
 • przygotowywanie dokumentów i aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, pism, umów, kontraktów menedżerskich)
 • prawo ubezpieczeń społecznych, renty, emerytury, świadczenia przedemerytalne.

Windykacja

 • odzyskiwanie należności dłużników, prowadzenie postępowania przedsądowego
 • przygotowywanie projektu ugody w sprawach spłaty zadłużenia
 • dochodzenie należności na drodze sądowej, zastępstwo procesowe
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych.